واحد امور مالی

 واحد امور مالی

شماره تماس: 32722700-056

مسئول واحد : میثم امانتی

شرح وظایف :

الف : امور مالی :
1. تهيه و تنظيم اسناد هزينه قطعي حسابداري
2. تنظيم فيشهاي بانكي اسناد هزينه و ارسال به بانك جهت پرداخت
3. بايگاني اسناد هزينه پرداخت شده بر اساس تاريخ و كنترل ضمائم مربوطه .
4. تهيه و تنظيم فهرست شرح بيمه پرداختي پيمانكاران شهرداري جهت دريافت مفاصا حساب تأمين اجتماعي
5. ارسال آمار درآمد هزينه شهرداري به دفتر امور شهري در تاريخ مقرر و ارايه گزارش ماهانه به شوراي محترم اسلامي شهر فردوس
6. تهيه و تنظيم ليست حقوق كاركنان شهرداري بصورت ماهانه
7. تهيه و ارسال فهرست كسورات قانوني پرسنل به سازمانهاي امور مالياتي ، تأمين اجتماعي ، بيمه خدمات درماني ، سازمان بازنشستگي
8. ارسال نامه هاي مربوط به كسورات حقوق پرسنل به ساير ادارات و سازمانها
9. مطالعه و بررسي بخشنامه بودجه و تنظيم بودجه سالانه شهرداري
10. بررسي صورتهاي مالي و تنظيم متمم بودجه و تفريق بودجه
11. ثبت كليه پرداختها و دريافتهاي ماليات بر ارزش افزوده و تهيه و تنظيم اظهار نامه ماليات بر ارزش افزوده هر سه ماه يكبار و ارايه آن به اداره امور مالياتي
12. ثبت كليه فيشهاي مالياتي و تنظيم اظهارنامه مالياتي سالانه شهرداري
13. شركت در كميسيون معاملات و پيگيري مصوبات كميسيون و مصوبات شوراي محترم اسلامي شهر فردوس
14.بررسي و تأييدات مربوط به انتقال اسناد املاك شهرداري و تنظيم صورتحساب فروش زمين شامل مسير راههاي عام و جوي و راههاي متروكه
15. تأييد نهايي املاك شهرداري و نگهداري از اسناد مالكيت

ب : كارپردازي :
1. پيگيري و انجام كليه خريدهاي دواير مختلف شهرداري
2.انجام استعلامات خريد و تنظيم صورتجلسات مربوطه
3. همكاري با دواير مختلف جهت مشاوره و اجراي پروژه ها
4. انجام كليه مكاتبات وموارد مربوطه
5. انجام مكاتبات و بررسي فاكتورهاي خريد و تنظيم گزارشات پرداخت فاكتورها
6. بررسي قيمتها و تأييد صحت و سقم فاكتورها و اقدام به خريد برابر صرفه و صلاح شهرداري

ج : ذيحسابي – حسابداري :
1. ثبت كليه اسناد هزينه پرداختي در سيستم حسابداري و ارائه گزارشات مالي
2. ثبت كليه فيشهاي درآمدي در سيستم و ارايه گزارشات مالي
3. ارايه گزارشات مالي مربوط به درآمد و هزينه سالانه شهرداري
4. بررسي و تأييد فيشهاي عوارضات مختلف واريز شده بحساب و مغايرت گيري واريزيها و ارايه تراز مالي و تنظيم دفاتر روزنامه – معين – كل
5. پيگيري موافقت نامه هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي
6. پيگيري درخواست وجه و بررسي وصول اعتبارات تملك و هزينه آن برابر مقررات
7. ثبت كليه اسناد ذيحسابي در نرم افزار مربوطه و ارايه گزارش مالي
8. ارسال آمار جذب اعتبار تملك به خزانه معين استان و استانداري

د : انبار – امين اموال:
1. ثبت كليه اموال شهرداري در نرم افزار انبار و دفاتر مربوطه
2. ثبت اقلام خريداري شده در نرم افزار انبار و تهيه قبوض رسيد انبار و حواله انبار
3. دريافت رسيد از تحويل گيرندگان استعلام برابر حواله انبار صادر شده
4. تنظيم صورتجلسات مصرف و تأييد تحويل اقلام و اخذ رسيد
5. انبارگرداني سالانه برابر رسيدهاي ثبت شده
6. ثبت اموال و املاك خريداري شده در دفاتر اموال منقول و غرمنقول
7. نگهداري و حفظ اموال شهرداري و آموزش به كاركنان در راستاي اصل حفظ اقلام اموال.

ه: حقوق – املاك:
1. تهيه فهرست چكهاي دريافتي و ارسال به بانك جهت وصول
2. ثبت وصولي چكها در دفاتر با هماهنگي حسابداري
3. پيگيري چكهاي برگشتي و پيگيري دادخواست و اجرائيه
4. تشكيل پرونده املاك و پيگيري روال انتقال سند املاك بنام شهرداري
5. دريافت اسناد مالكيت تك برگي از ثبت اسناد فردوس
6. مراجعه به دادگاه جهت پيگيري مسائل حقوقي

 


منتشر شده

در

توسط

برچسب‌ها:

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *