دسته: ارتباط با مسئولین

  • ارتباط با مسئولین

    سمت تلفن دفتر شهردار 32722701 معاونت 32721700 سازمان حمل و نقل 32722800 حراست 32721709 امور مالی 32722700